Stanovy
Českého svazu házené

I. Základní ustanovení

Článek 1

1. Český svaz házené (dále jen ČSH) je dobrovolným sdružením právně, majetkově a organizačně samostatných a nezávislých subjektů nebo subjektů s odvozenou právní subjektivitou se sídly na území České republiky. Předmětem činnosti těchto subjektu je provozování házené, mini házené a plážové házené jak pro vlastní členstvo, tak i pro neorganizovanou veřejnost, a jsou ustaveny jako občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů (Zákon č.83/1990Sb.) nebo jsou součástí tělovýchovných jednot či jiných občanských sdružení nebo jsou založeny jako právnické osoby podle příslušných právních předpisů.

2. ČSH především sdružuje sportovní oddíly a kluby, jako subjekty působící v jednotlivých (lokálních) místech svého sídla v ČR, zájmová sdružení-asociace podle čl.10 stanov a individuální členy - fyzické osoby.

3. Členské sportovní oddíly a kluby se sdružují v samostatná regionální sdružení - oblastní svazy, které plní roli regionálních orgánů ČSH podle těchto stanov.

4. Fyzické osoby s členstvím ve sportovních oddílech a klubech, které jsou sdruženy v ČSH podle těchto stanov, se stávají evidovanými členy ČSH jako celku.

5. Subjekty sdružené v ČSH mající zcela samostatné právní postavení s vlastní právní subjektivitou, podle znění svých vlastních zakládacích dokumentů. Jsou registrované či zapsané do obchodního či jiného zákonem stanoveného rejstříku, zcela samostatně a nezastupitelně vykonávají a odpovídají za svoji činnost, vlastní právní úkony a správu a evidenci vlastního nebo svěřeného majetku.

6. ČSH je občanským sdružením s celostátní působností, která jedná svým jménem a na vlastní majetkovou odpovědnost podle těchto stanov.

7. ČSH udržuje partnerské mezinárodní vztahy s obdobnými národními házenkářskými institucemi z jiných států, resp. zakládá a udržuje svoje členství v mezinárodních házenkářských institucích, které posilují, na demokratických základech, otevřené sportovní styky a spolupráci, a také vzájemnou pomoc při rozvoji házené a její ochraně před nežádoucími civilizačními a komerčními vlivy.

8. ČSH vede sdružené subjekty k pozitivnímu působení na občany při vytváření zdravého způsobu života a aby zejména u mládeže přispívaly k zabraňování závislosti na alkoholu a drogách v rámci celospolečenských programů.

9. Sídlem ČSH je Praha 6, ul. Atletická 100/20.

II. Hlavní úkoly

Článek 2

1. ČSH plní zejména tyto hlavní úkoly :

  a) organizačně, administrativně a legislativně řídí mistrovské soutěže jako přirozené vyvrcholení tréninkového procesu,

  b) usiluje o vytvoření vhodných a žádoucích ekonomických, finančních a materiálových podmínek zabezpečující činnost všech reprezentačních družstev,

  c) vydáváním vlastních řádů a předpisů v návaznosti na reglementy mezinárodních institucí vytváří podmínky pro další rozvoj házené,

  d) prosazuje a chrání společné zájmy a práva subjektů a jejich individuálních členů při jednání se státními orgány, vládními i nevládními organizacemi a třetími osobami,

  e) soustřeďuje státní, veřejné, soukromé a vlastní zdroje, které jsou svojí právní povahou určené ke společnému financování činnosti ČSH a podle rozhodnutí konference ČSH resp. Rady ČSH vytváří a zajišťuje jednotný systém užití,

  f) usiluje a vyhledává přímou a koncepční podporu a pomoc ve vytváření co nejdostupnějších podmínek pro rozvoj talentované mládeže,

  g) udržuje partnerské vztahy s ostatními sportovními spolky a sportovními svazy v ČR, a spolu s nimi se podílí na vytváření podmínek pro rozšiřování dostupnosti sportu a jeho rozvoje,

  h) spolupracuje s Českým olympijským výborem (dále jen ČOV) při podpoře svých reprezentantů a to v jejich účasti na Olympijských hrách a při prosazování zásad olympismu do činnosti všech sdružených subjektů,

  i) spravuje vlastní a svěřený hmotný i nehmotný majetek a práva.

2. ČSH udržuje své členství v mezinárodních házenkářských organizacích; evropské házenkářské federaci (dále jen EHF) a mezinárodní federaci házené (dále jen IHF), kam prosazuje své zástupce a i jejich prostřednictvím pak zájmy celého házenkářského hnutí na mezinárodním poli.

3. ČSH spolupracuje se zahraničními partnerskými házenkářskými organizacemi a tak napomáhá vytvářet nabídku a rozvoj mezinárodních sportovních vztahů sdružených subjektů a jejich členů.

4. K podpoře plnění svých úkolů může ČSH také svým jménem provozovat obchodní nebo obdobnou činnost, vstupovat do obchodních vztahů a může pro tyto účely zakládat právní subjekty nebo se podílet na zakládání jiných právnických subjektů.

III. Členství

Článek 3
Členství jednotlivců

1. Registrované členství fyzické osoby v ČSH se zakládá vznikem individuálního členství takovéto osoby ve sportovním oddílu, klubu či právním subjektu, který je sdružen v ČSH, anebo v okamžiku přijetí takovéhoto subjektu do ČSH.

2. O vzniku a zániku členství fyzické osoby ve sportovním klubu, oddílu či jiném právním subjektu rozhodují orgány těchto subjektů ve smyslu vlastních stanov.

3. V případě, že fyzická osoba, která není členem žádného sportovního oddílu, klubu či právního subjektu, chce být členem ČSH, je výjimečně možné založit její členství v ČSH přímo. Takto registrovaná osoba nesmí vykonávat činnosti a funkce, které zakazuje Registrační řád.

4. Dokladem o registrovaném členství jednotlivce v ČSH je jeho registrační průkaz, který je mu při vzniku členství v ČSH vystaven. Registrovaný člen ČSH je povinen dodržovat stanovy, řády a další předpisy ČSH a podrobovat se rozhodnutím orgánů ČSH.

5. Konference ČSH může stanovit přiměřený roční členský registrační poplatek za každého člensky matrikovaného jednotlivce ve sportovním oddílu či klubu, který je sdružen v ČSH. Výnos z registračních poplatků je součástí rozpočtu ČSH.

6. Registrované členství jednotlivce v ČSH zaniká :

  a) vystoupením či zrušením sdruženého sportovního oddílu či klubu z ČSH, jejímž je registrovaný člen ČSH matrikovaným členem,

  b) zrušením matrikovaného členství ve sportovním oddílu či klubu, který je sdružen v ČSH, a to jak jednotlivcem tak právním subjektem,

  c) registrované členství jednotlivce v ČSH založené dle článku 3, odst.3 vystoupením jednotlivce či zrušením orgánem ČSH, 

  d) úmrtím jednotlivce.

Článek 4 
Kolektivní členství

1. Členem ČSH se může stát každý subjekt uvedený v článku I., odst. 1 a 2 Stanov ČSH, a to na základě písemné přihlášky autorizované alespoň dvěma oprávněnými zástupci tohoto subjektu a zároveň předložením písemného dokladu o vzniku subjektu (registrace stanov na Ministerstvu vnitra ČR, aktuální výpis z obchodního či jiného zákonem určeného rejstříku), jejichž obsah nesmí být v rozporu se Stanovami ČSH. Nemá-li žádající člen samostatnou právní subjektivitu, předkládá doklad o členství v tělovýchovné jednotě nebo v jiném právním subjektu provozující sportovní činnost. 

2. Členství v ČSH vzniká na základě písemné přihlášky o přijetí za člena ČSH. O přijetí za člena a zrušení členství rozhoduje VV ČSH. Přihláška do ČSH obsahuje prohlášení uchazeče o členství, že vstupuje do ČSH dobrovolně, zavazuje se dodržovat Stanovy a ostatní řády a předpisy ČSH a podřizovat se rozhodnutí orgánů ČSH. 

3. Členské subjekty sdružené v ČSH a jejich registrovaní členové ČSH mají právo:

  a) podle své sportovní výkonnosti a při splnění určených podmínek se podílet na mistrovských i nemistrovských soutěžích ČSH,

  b) předkládat návrhy a podněty k činnosti orgánů a podílet se na jejich činnosti dle stanov ČSH,

  c) podílet se na určení zásad hospodaření, přerozdělování a užití společných zdrojů ČSH, podle ustanovení těchto stanov. 

  d) vysílat (delegovat) své zástupce na zasedání konference ČSH, podle ustanovení těchto stanov.

4. Členské subjekty sdružené v ČSH a jejich registrovaní členové ČSH mají zejména tyto povinnosti:

  a) dodržovat stanovy, řády a předpisy ČSH, 

  b) sportovní činnost, soutěžení a případný sportovní úspěch či vítězství docilovat v duchu fair play,

  c) svědomitě, řádně a včas plnit závazky a činnosti vyplývající z řádů a směrnic ČSH nebo rozhodnutí orgánů ČSH.

Některá práva a povinnosti členů ČSH a účastníků soutěží mohou být upraveny smlouvami, které musí být v souladu s předpisy ČSH. 

5. Práva a povinnosti členů ČSH jsou nedělitelné a vázané výlučně na členy ČSH. O případném převodu členských práv rozhoduje výkonný výbor ČSH

6. Členství subjektů v ČSH zaniká :

  a) písemným oznámením o vystoupení z členství v ČSH, které bylo učiněno na základě platného rozhodnutí orgánu subjektu, který je k takovémuto rozhodnutí podle stanov vystupujícího subjektu oprávněn,

  b) právním zánikem původně sdruženého subjektu v ČSH.

7. Při zániku členství může výkonný výbor ČSH v zájmu prospěchu házené rozhodnout, že členská práva převede na jiného člena. Přednostně však tato práva nabídne subjektu, kterému náležela před jejich převodem, pokud tento ještě právně existuje.

8. Vystupující či zanikající subjekt je povinen uzavřít, tj. vypořádat všechny svoje závazky vůči ČSH, a to nejpozději do konce běžného roku, kdy jeho členství bude ukončeno. Stejnou povinnost má i ČSH vůči vystupujícímu či zanikajícímu subjektu.

9. Sdruženému subjektu, který svojí činností hrubě poškozuje společné zájmy ostatních sdružených subjektů příp. vlastního ČSH dle těchto stanov, dalších řádů a předpisů ČSH, může být výkonným výborem ČSH členství v ČSH zrušeno.

IV. Organizační struktura

Článek 5

1. Organizační struktura Českého svazu házené

  a) oddíly a kluby, 

  b) oblastní svazy,

  c) celorepublikové orgány.

Článek 6
Oddíly a kluby 

1. Sportovní oddíly a kluby jsou nejnižším organizačním článkem ČSH.

2. Sportovní oddíly a kluby jsou ustavovány jako subjekty definované v článku I., odst.1 stanov ČSH, provozující sportovní činnost.

3. Ve své činnosti jsou povinny dodržovat stanovy ČSH, svědomitě, řádně a včas plnit závazky a činnosti vyplývající z řádů a směrnic ČSH nebo z rozhodnutí orgánů ČSH.

Článek 7
Oblastní svazy házené

1. Oblastní svazy házené (dále jen OSH), se vytvářejí z členských sportovních oddílů a klubů, zejména podle potřeb řízení nejnižších soutěží, nemusí být shodné ani nemusí navazovat na územní organizaci České republiky. OSH plní roli regionálních orgánů podle těchto stanov:

 • v rámci ČSH
 • ve formě organizačního začlenění do jiného subjektu  

2. Členské sportovní oddíly a kluby se rozdělují do devíti OSH, které tvoří:
I Pražský svaz házené.
II Středočeský svaz házené. 
III Jihočeský svaz házené.
IV Západočeský svaz házené.
V Severočeský svaz házené.
VI Východočeský svaz házené.
VII Jihomoravský svaz házené. 
VIII Středomoravský svaz házené.
IX Severomoravský svaz házené.

3. Zařazení sportovních oddílů a klubů do jednotlivých OSH schvaluje VV ČSH.

4. OSH organizačně a administrativně řídí mistrovské soutěže v těchto územních celcích, a jsou oprávněny si zřídit nižší organizační článek pro řízení místních soutěží, vykonávají další činnosti podle usnesení orgánů ČSH.

5. OSH hospodaří za dodržování předpisů ČSH s prostředky: 

 • z dotace ČSH
 • z dotací jednotlivých správních celků územního členění ČR
 • získanými svou vlastní činnosti

6. Orgány oblastních svazů házené :

  a) Oblastní konference

  b) Výkonný výbor oblastního svazu házené (VV OSH)

  c) Krajský zmocněnec OSH

7. Oblastní konference

  a) Nejvyšším orgánem OSH je oblastní konference, na kterou vysílají sportovní oddíly a kluby své delegáty dle těchto zásad:

 • kluby registrované v ČSH s identifikačním číslem ČSH z dané oblasti po 1. delegátu.
 • konference se s hlasem poradním dále zúčastní ti členové VV OSH a krajští zmocněnci OSH, kteří nebudou členy z výše uvedené delegace.

  b) Oblastní konferenci svolává výkonný výbor OSH nejméně jednou ročně. Předseda OSH je povinen ji svolat i tehdy, požádá-li o její svolání kdykoliv alespoň 2/3 sportovních oddílů a klubů příslušného OSH.

  c) Oblastní konference je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina delegátů.

  d) Oblastní konference je oprávněna rozhodovat v těch otázkách, které nejsou ve stanovách výslovně vyhrazeny celorepublikovým orgánům ČSH (konference ČSH, Rada ČSH a VV ČSH) a to zejména : 

 • volí předsedu výkonného výboru OSH,
 • volí členy výkonného výboru OSH, 
 • volí na návrh oddílů a klubů krajské zmocněnce OSH,
 • volí a odvolává zástupce v Radě ČSH,
 • zřizuje odborné komise jako své poradní, iniciativní a výkonné orgány.

  e) Oblastní konference přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření, a to vždy nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů zejména v těchto případech :

 • projednává a schvaluje výsledky hospodaření a rozpočet OSH,
 • projednává a schvaluje zprávu o činnosti výkonného výboru OSH,
 • projednává a schvaluje zprávu o rozvoji házené a stanoví výhledové programy,
 • projednává a schvaluje zprávy o mistrovských soutěžích,
 • schvalování veškerých procedurálních otázek (jednací, volební řád) k volbě předsedy, členů VV OSH a krajského zmocněnce OSH,
 • změny či zrušení rozhodnutí VV OSH,
 • schvaluje delegáty OSH na konferenci ČSH.

8. Výkonný výbor OSH

  a) Výkonný výbor OSH, včetně předsedy je volen oblastní konferencí, a to vždy v lichém počtu a do funkcích schválených konferencí.

  b) Funkční období VV OSH a jeho členů je čtyřleté.

  c) Odstoupí-li některý ze členů VV OSH ze své funkce v průběhu volebního období může být na toto místo VV OSH kooptován další člen ČSH. Nejbližší jednání oblastní konference pak provede dodatečnou volbu. 

  d) Výkonný výbor OSH zajišťuje plnění úkolů ČSH v období mezi oblastními konferencemi 
a to zejména :

 • rozhoduje ve všech věcech, které nejsou ve stanovách výslovně vyhrazeny oblastní konferenci či celorepublikovým orgánům ČSH,
 • zastupuje OSH ve vztahu k celorepublikovým orgánům ČSH, a regionálním institucím,
 • zastupuje OSH, prostřednictvím krajských zmocněnců OSH, ve vztahu k regionálnímu sdružení ČSTV, k regionálním správním orgánům ,
 • schvaluje strukturu soutěží řízených orgány OSH a tyto soutěže řídí,
 • předkládá návrh delegátů OSH na konferenci ČSH,
 • ve stanovených případech rozhoduje jako odvolací orgán.

  e) Činnost VV OSH řídí předseda, ve stanovených případech místopředseda. Zasedání VV OSH je dáno plánem a potřebami činnosti.

  f) VV OSH je oprávněn jednat a rozhodovat je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. VV OSH přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření, a to vždy nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů VV.

  g) VV OSH si může k zabezpečení plnění svých úkolů vytvořit profesionální aparát. Profesionální pracovníci jsou podřízeni předsedovi OSH 

  h) Pracovně právní úkony ČSH z jeho pověření vykonává předseda VV OSH, a to i k orgánům jednotlivých správních celků územního členění české republiky, které spadají do dané oblasti.

9. Krajský zmocněnec OSH (dále KZ OSH):

  a) KZ OSH je volen na návrh oddílů a klubů oblastní konferencí, a to v počtu krajských územních celků, ve smyslu státoprávního uspořádání ČR, v daném OSH. 

  b) Funkční období KZ OSH je čtyřleté.

  c) Odstoupí-li některý z KZ OSH ze své funkce v průběhu volebního období může být na toto místo VV OSH kooptován další člen ČSH. Nejbližší jednání oblastní konference pak provede dodatečnou volbu. 

  d) KZ OSH zajišťuje plnění regionálních úkolů a obhajování zájmů OSH v období mezi oblastními konferencemi k územně správnímu celku pro který byl zvolen, a to na základě úkolů a kompetencí, které mu stanoví VV OSH.

  e) KZ OSH není z titulu své funkce členem VV OSH, má však právo se účastnit jednání VV OSH s hlasem poradním. 

  f) KZ OSH se nevolí, tam kde OSH tvoří jeden územně správní celek (kraj).

  g) KZ OSH může být zároveň i předsedou OSH, nebo členem VV OSH.

Článek 8
Celorepublikové orgány

1. Celorepublikové orgány Českého svazu házené

 • Konference ČSH,
 • Rada ČSH, 
 • Výkonný výbor ČSH ( VV ČSH),
 • Předseda ČSH,
 • Odborné komise VV ČSH,
 • Kontrolní a revizní komise ČSH ( KRK ČSH),
 • Sekretariát ČSH
 • 2. Konference ČSH

  a) Nejvyšším orgánem Českého svazu házené je Konference ČSH, kterou svolává Rada ČSH nejméně jednou za dva roky.

  b) Na konferenci ČSH se delegáti vysílají podle těchto zásad:

 • Subjekty registrované v ČSH s identifikačním číslem ČSH vysílají po jednom delegátu – členu daného subjektu.
 • Konference se s hlasem poradním dále zúčastní ti členové Rady ČSH, VV ČSH a kontrolní revizní komise ČSH, kteří nebudou členy z výše uvedené delegace. 

  c) Předseda ČSH je povinen svolat mimořádnou konferenci nejpozději do dvou měsíců tehdy, požádá-li prostřednictvím VV ČSH o její svolání kdykoliv alespoň 2/3 sportovních oddílů a klubů.

  d) V případě odstoupení předsedy v průběhu funkčního období, je svolána mimořádná konference nejpozději do dvou měsíců místopředsedou ČSH.

  e) Pravidla pro volbu delegátů na mimořádnou konferenci jsou totožná s pravidly platnými pro předchozí řádnou konferenci ČSH.

  f) Konference ČSH je oprávněna jednat a usnášet se, je-li při zahájení konference přítomna nadpoloviční většina delegátů. 

  g) Konference ČSH má nejvyšší rozhodovací, kontrolní a normotvornou pravomoc v ČSH. Konference přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření, a to vždy nadpoloviční většinou hlasů přítomných delegátů: 

Výhradně rozhoduje v těchto základních věcech:

 • o vzniku a zániku ČSH,
 • volí předsedu ČSH, který je zároveň předsedou Rady ČSH a výkonného výboru ČSH,
 • volí maximálně 8 členů výkonného výboru ČSH, jako předsedy odborných komisí,
 • volí minimálně 5 členů KRK, 
 • rozhoduje o členství ČSH v národních i mezinárodních tělovýchovných a jiných organizacích,

Zejména rozhoduje v těchto případech: 

 • schvaluje stanovy, jejich změny a doplňky, (které vždy podléhají registrační autorizaci Ministerstva vnitra ČR),
 • projednává a schvaluje zásady hospodaření a nakládání s finančními prostředky -jednotný systém jejich užití,
 • schvalování veškerých procedurálních otázek (jednací, volební řád) k volbě předsedy a členů VV ČSH a členů KRK,
 • schvalování změn či zrušení rozhodnutí Rady ČSH i VV ČSH.

3. Rada ČSH

  a) Nejvyšším orgánem Českého svazu házené v období mezi konferencemi je Rada ČSH. Je operativním orgánem k propojení členské základny na rozhodování a činnosti orgánů ČSH.

  b) Rada ČSH je složena 

 • z předsedy ČSH, který je zároveň i předsedou Rady ČSH,
 • z předsedů OSH, kteří jsou voleni oblastní konferenci,
 • z dalších volených zástupců OSH v počtu vždy jeden zástupce na každých i započatých 15 zaregistrovaných oddílů k 31.1. příslušného kalendářního roku daného OSH a které k témuž datu zaplatily licenční poplatky se volí 1 člen Rady ČSH, 
 • po jednom zástupci z jednotlivých zájmových sdružení-asociací, jsou-li členy ČSH (viz čl. 10), kteří mají hlas poradní,
 • z generálního sekretáře ČSH, který má hlas poradní,
 • ze členů VV ČSH, kteří mají hlas poradní. 

  c) Člen VV ČSH, nebo zástupce z jednotlivých zájmových sdružení-asociací (s výjimkou předsedy ČSH) může být i členem Rady ČSH, pokud je zároveň předsedou OSH, nebo byl řádně zvolen na Oblastní konferenci ČSH.

  d) Členství v Radě ČSH je nezastupitelné. Odstoupí-li některý ze zástupců OSH z této funkce může toto místo obsadit další zástupce téhož OSH, který je členem ČSH a byl řádně zvolený na oblastní konferenci.

  e) Radu ČSH svolává předseda ČSH pravidelně dvakrát ročně. Předseda ČSH je povinen ji svolat nejpozději do dvou měsíců i tehdy, požádá-li prostřednictvím VV ČSH o její svolání kdykoliv alespoň nadpoloviční většina členů Rady, nebo nadpoloviční většina členů VV ČSH.

  f) Rada ČSH je oprávněna jednat a usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina řádných členů.

  g) Rada ČSH má nejvyšší pravomoc v ČSH v období mezi konferencemi a rozhoduje, mimo konferenci stanovami výslovně vyhrazených případů zejména :

 • projednává a schvaluje výsledky hospodaření a rozpočet ČSH,
 • projednává a schvaluje zprávu o činnosti VV ČSH a KRK ČSH,
 • schvaluje řády a předpisy s celosvazovou působností, a jejich změny a doplňky,
 • schvaluje strukturu soutěží a jejich změny,
 • stanoví a schvaluje zásady pro sestavení volených orgánů ČSH,
 • schvaluje kooptaci nových členů VV ČSH a to v případě uvedených v článku 8 odst. 3., písmena b), 
 • je oprávněna zrušit či změnit rozhodnutí VV ČSH,
 • schvaluje zástupce ČSH v národních i mezinárodních tělovýchovných a jiných organizacích,
 • plní kontrolní funkci VV ČSH.

  h) Rada ČSH přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření, a to vždy nadpoloviční většinou hlasů svých členů. V případě rovností hlasů má rozhodující hlas Předseda ČSH.

4. Výkonný výbor ČSH

  a) Výkonný výbor ČSH se skládá se z předsedy ČSH a členů zvolených konferencí. Ze svého středu si VV ČSH zvolí dva místopředsedy, kteří jsou současně místopředsedy ČSH. Výkonný výbor si zřizuje odborné komise jako své poradní, iniciativní a výkonné orgány. 

  b) Odstoupí-li některý ze členů VV ČSH ze své funkce v průběhu volebního období, může být na toto místo VV ČSH kooptován další člen ČSH. Nejbližší jednání Rady ČSH provede schválení této kooptace.

  c) Funkční období VV ČSH a jejich členů je čtyřleté.

  d) Výkonný výbor ČSH rozhoduje ve všech věcech, které nejsou ve stanovách výslovně vyhrazeny konferenci ČSH či Radě ČSH, zajišťuje plnění úkolů ČSH v období mezi zasedáními Rady ČSH, organizuje, zabezpečuje a řídí činnost ČSH v rozsahu určeném stanovami a to zejména :

 • vystupuje jménem ČSH v právních vztazích, zastupuje ČSH ve vztahu ke státním orgánům a dalším institucím,
 • přijímá rozhodnutí, opatření, sjednává práva a závazky jménem ČSH podle usnesení konference a Rady ČSH,
 • odpovídá za hospodaření s majetkem ČSH,
 • navrhuje strukturu soutěží ČSH,
 • navrhuje úpravy a změny v řádech a předpisech ČSH,
 • schvaluje organizační řád ČSH, kterým se stanovují pravomoc, působnost a odpovědnost volených orgánů,
 • rozhoduje o složení a rozsahu sekretariátu ČSH,
 • plní zaměstnavatelská práva a povinnosti,
 • schvaluje členy odborných komisí,
 • navrhuje Radě ČSH Organizační řád sekretariátu ČSH,
 • rozhoduje o přijetí za člena ČSH,
 • rozhoduje o zrušení členství v ČSH,
 • jmenuje delegáty na valnou hromadu ČSTV,
 • navrhuje zástupce ČSH do národních i mezinárodních tělovýchovných a jiných organizací ,
 • projednává zprávy a návrhy KRK a do dvou měsíců je povinen oznámit stanovisko a řešení,
 • ve stanovených případech rozhoduje jako odvolací orgán.

  e) Činnost VV ČSH řídí předseda, ve stanovených případech místopředseda. Zasedání VV ČSH je dáno plánem a potřebami činnosti.

  f) VV ČSH je oprávněn jednat a rozhodovat je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. VV ČSH přijímá rozhodnutí nebo jiná opatření, a to vždy nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů VV.

  g) Jednání VV ČSH s hlasem poradním je oprávněn účastnit se předseda KRK ČSH nebo jím pověřený zástupce, zástupci ČSH v ČOV, EHF a IHF. K jednání si může VV ČSH přizvat další hosty.

5. Předseda ČSH

  a) je statutárním orgánem svazu, zastupuje jej a jedná jeho jménem.

  b) je současně předsedou Rady ČSH a VV ČSH.

  c) Funkční období předsedy ČSH je čtyřleté.

  d) Podepisování za ČSH se uskutečňuje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu „Český svaz házené“ připojí svůj vlastnoruční podpis.

6. Odborné komise

  a) Odborné komise ČSH jsou poradní, iniciativní a odborné výkonné orgány.

  b) Předsedové těchto komisí jsou členy VV ČSH, jejich funkční období je čtyřleté.

  c) Členy komisí schvaluje VV ČSH na návrh předsedy komise zpravidla také na čtyřleté funkční období. V případě potřeby může, na návrh předsedy komise, VV ČSH schválit jakoukoliv opodstatněnou změnu.

 d) Pravomoc, působnost, odpovědnost a vzájemná spolupráce komisí je stanovena organizačním řádem.

7. Kontrolní a revizní komise ČSH

  a) Kontrolní a revizní komise ČSH je nezávislý orgán volený konferencí ČSH a za svoji činnost konferenci odpovědný.

  b) Kontrolní a revizní komise ČSH má nejméně 5 členů.

  c) Členy kontrolní a revizní komise volí konference. KRK ČSH si ze svého středu zvolí předsedu komise. Funkční období KRK ČSH je čtyřleté.

  d) Kontrolní a revizní komise provádí kontroly:

 • činnosti VV ČSH a jeho odborných komisí,
 • činnosti sekretariátu včetně profesionálních pracovníků OSH,
 • činnosti VV OSH a jeho nižších orgánů,
 • hospodaření s prostředky ČSH a jeho oblastních orgánů.

  e) Kontrolní a revizní komise provádí šetření sporů a stížností členů ČSH - a to jak fyzických osob, tak i sdružených spolků, které KRK o to požádají.

  f) KRK musí s výsledky svých šetření písemně seznámit zástupce kontrolovaného subjektu, aby se mohl ke zjištěným poznatkům a výsledkům vyjádřit.

  g) KRK musí všechny výsledky svých kontrol a konečná řešení sporů a stížností spolu se svými návrhy nápravných opatření předat vždy VV ČSH, který je povinen se jimi zabývat. 

8. Sekretariát ČSH

  a) K zabezpečení plnění svých úkolů si výkonný výbor ČSH vytváří nezbytný profesionální aparát.

  b) Úkoly, pravomoci, působnosti a odpovědnosti pracovníků sekretariátu stanoví organizační řád sekretariátu.

  c) Sekretariát výkonně zajišťuje činnost ČSH, jeho orgánů a odborných komisí. Zpracovává podklady a materiály pro jednání všech celorepublikových orgánů ČSH a tato jednání organizačně zabezpečuje. Zastupuje ČSH v jednáních s ČSTV a ostatními partnery v rozsahu stanoveném organizačním řádem.

  d) V čele sekretariátu je zpravidla generální sekretář, který odpovídá za jeho činnost a tuto řídí. Generálního sekretáře jmenuje a odvolává výkonný výbor ČSH. Generální sekretář se povinně účastní jednání VV ČSH s hlasem poradním. 

  e) Pracovní a platové zařazení jednotlivých pracovníků stanovuje VV ČSH.

V. Majetek a hospodaření

Článek 9

1. Majetek ČSH tvoří hmotný majetek (věci movité a nemovité), pohledávky a jiná majetková práva.

2. Zdrojem majetku ČSH jsou zejména příjmy z vlastní činnosti, ze zisku obchodních společností a dalších právnických osob zřízených ČSH a z těch, v nichž má ČSH účast, včetně podílu na výtěžku podniku Sazka, a.s. a dále z účelových příspěvků ze státního rozpočtu nebo z jiných veřejných rozpočtů. 

3. Majetek ČSH slouží k účelům, které jsou v souladu s posláním ČSH a v zájmu sdružených subjektů.

VI. Zájmová sdružení - asociace

Článek 10

1. V rámci ČSH mohou působit asociace hráčů, trenérů, rozhodčích, klubů a jiná se samostatnou právním subjektivitou.

2. Zájmová sdružení-asociace, které se chtějí podílet na poslání a úkolech ČSH musí :

  a) zakotvit tuto činnost do svých stanov, které nesmí být v rozporu ze stanovami ČSH,

  b) dodržovat stanovy ČSH,

  c) svědomitě, řádně a včas plnit závazky a činnosti vyplývající z řádů a směrnic ČSH nebo z rozhodnutí orgánů ČSH.

3. Každou zájmovou oblast může zastupovat v ČSH pouze jedno zájmové sdružení-asociace, ze svého středu volí jmenovitě osobu, která je členem rady ČSH s hlasem poradním.

VII. Právní subjektivita

Článek 11

1. ČSH je právnickou osobou charakteru občanského sdružení s vlastní právní subjektivitou, a to na základě registrace svých stanov podle zákona o sdružování občanů.

2. Za ČSH jedná a činí právní úkony předseda. Tuto pravomoc může na základě písemného zmocnění delegovat na místopředsedu (y) VV ČSH.

VIII. Dohled

Článek 12

1. Výkonný výbor ČSH dohlíží nad dodržováním Stanov, řádů a předpisů ČSH oblastními svazy házené a je oprávněn podat podnět k šetření KRK ČSH na jejich porušení. 

2. Výkonný výbor ČSH má právo žádat nápravu v termínech, které pro nápravu stanoví, v případě, že KRK ČSH šetřením shledá porušení stanov, řádů a předpisů. 

3. Nezajistí-li upozorněný orgán nápravu, muže mu Rada ČSH zkrátit nebo odejmout příspěvky, případně vyzvat jednotlivé oddíly a kluby ke svolání mimořádné konference OSH k projednání věci. 

IX. Závěrečné a přechodné ustanovení

Článek 13

1. Tyto stanovy byly schváleny Konferenci ČSH dne 30.11.2002, nabývají účinnosti dnem registrace na Ministerstvu vnitra České republiky a v plném rozsahu nahrazují stanovy ČSH ze dne 30.6.2001.

2. Funkční období orgánů krajských a oblastních svazů házené zvolených na základě stanov platných před 30.11.2002 končí dnem zvolení nových orgánů oblastních svazů házené na základě čl. 7 těchto stanov, nejpozději však do 31.3.2003.

3. Členství v Radě ČSH zaniká dnem 31.3.2003 delegátům zvoleným na krajských konferencích, a členům VV ČSH podle stanov schválených 30.6.2001. Členství v Radě ČSH vzniká dnem 1.4.2003 delegátům zvoleným oblastními konferencemi podle stanov schválených dne 30.11.2002.

4. Funkční období orgánů ČSH zvolených na řádné konferenci ČSH dne 30.6.2001 je čtyřleté a trvá do řádné konference ČSH v roce 2005.

5. Zařazení oddílů a klubů do oblastních svazů házené, které jsou k 30.11.2002 řádnými členy ČSH provede Konference ČSH svým usnesením na jednání 30.11.2002. Kluby a oddíly, které budou zařazeny do oblastních svazů házené po 30.11.2002 budou zařazovány již podle čl. 7 odst. 3) Stanov ČSH chválených konferencí ČSH 30.11.2002.

6. Výklad Stanov ČSH provádí VV ČSH.