Ekonomická a marketingová komise

je odborný orgán výkonného výboru zřízený usnesením konference ČSH, který je odpovědný za získávání finančních a materiálních prostředků a jejich smluvní řešení a to jak prostřednictvím Českého svazu házené přímo, tak prostřednictvím obchodních společností s účastí Českého svazu házené. Zajišťuje a udržuje kontakt s marketingovými partnery. Zároveň zajišťuje účelné a efektivní zabezpečování činnosti Českého svazu házené v souladu se schváleným rozpočtem, jehož návrh připravuje a jehož čerpání pravidelně vyhodnocuje. V souladu s mediální strategií zajišťuje mediální politiku Českého svazu házené a to zejména ve vztahu k televiznímu vysílání.

Aleš Kolář
Předseda Ekonomické a marketingové komise

ekotrend.ag@telecom.cz

Jaroslav Chvalný
Člen Ekonomické a marketingové komise
chvalny@bon.cz

 

 

Legislativní komise

je odborný orgán výkonného výboru zřízený usnesením konference Českého svazu házené, který je zodpovědný za tvorbu, aktualizaci, jednotný výklad a uplatňování všech legislativních předpisů Českého svazu házené vždy tak, aby byly v souladu s obecně platnými právními předpisy České republiky a zájmy házenkářského hnutí jako celku. Předkládá výkonnému výboru k projednání stanoviska ke sporným případům. Odpovídá za jednotné a spravedlivé projednání disciplinárních přestupků.

Ing. Ladislav Jakub
Předseda Legislativní komise

ljakub@valachnet.cz

Ing. Zdeněk Radosta 
Člen Legislativní komise

 


 

 

Reprezentační komise

je orgán výkonného výboru zřízený usnesením konference ČSH, který zodpovědný za úroveň přípravy, zabezpečení a výsledky jednotlivých reprezentačních družstev včetně materiálního, zdravotního a logistického zabezpečení činnosti reprezentačních družstev všech kategorií. Předkládá výkonnému výboru plány činnosti jednotlivých reprezentačních družstev, návrhy širších nominací hráčů a složení realizačních týmů. Odpovídá za plnění plánů činnosti jednotlivých reprezentačních družstev ve finančním rozsahu daném rozpočtem Českého svazu házené.

Tomáš Bártek 
Předseda Reprezentační komise

tomas.bartek@meffert.cz

Jiří Tkadlec 
Člen Reprezentační komise

hazena@cstv.cz

Martin Lipták
Člen Reprezentační komise
            
Vladimír Haber
Člen Reprezentační komise

vlhaber@quick.cz

PhDr.Jaroslav Schmid, CSc.
Člen Reprezentační komise

jaroslav.schmid@fs.cvut.cz

Jaroslav Hudeček 
Člen Reprezentační komise

hudecekjaroslav@seznam.cz

 

 

Soutěžní komise

je odborný orgán výkonného výboru zřízený usnesením konference ČSH, který je odpovědný za řízení a regulérnost všech krátkodobých a dlouhodobých republikových soutěží. Komise zejména stanovuje hrací systémy, rozpisy a termínové listiny jednotlivých soutěží. Vyhodnocuje regulérnost jednotlivých utkání podle ustanovení legislativních předpisů, schvaluje výsledky jednotlivých utkání a na základě zápisů o utkání provádí statistické vyhodnocování jednotlivých soutěží. Je kompetentní udělovat sankční poplatky v případech stanovených soutěžním řádem. Ve smyslu je soutěžní komise první instancí pro námitky ve všech dlouhodobých republikových mistrovských soutěžích mimo nejvyšší soutěže mužů a nejvyšší soutěže žen, a všech krátkodobých republikových soutěžích. Soutěžní komise je odpovědná za přípravu, vzdělávání a řízení sboru delegátů Českého svazu házené.

Stanislav Svoboda
Předseda Soutěžní komise

souteze.hazena@cstv.cz

Ing. Luboš Langer
Člen Soutěžní komise

lubos.langer@ing.cz

Ing. Evžen Horák
Člen Soutěžní komise

ehor@cce.cz

Ing. Jaroslav Šulc
Člen Soutěžní komise

souteze.hazena@cstv.cz

Ing. Petr Novák
Člen Soutěžní komise

pnovak@agrokomodity.cz

Mgr. Jiří Konečný 
Člen Soutěžní komise
        jirikonecny@csob.cz
Miroslav Nykodým
Člen Soutěžní komise

hsc.plzen@seznam.cz

Miroslav Červenka
Člen Soutěžní komise

 

Romana Hrubá
Člen Soutěžní komise

souteze.hazena@cstv.cz

 

 

Komise rozhodčích

je odborný orgán výkonného výboru zřízený usnesením konference ČSH, který je odpovědný za řízení činnosti všech rozhodčích házené v ČSH přímo nebo prostřednictvím oblastních komisí rozhodčích. Zároveň je komise odpovědná za systematické vzdělávání rozhodčích na všech úrovních a za udělování licencí rozhodčích. Provádí jednotný výklad pravidel házené IHF na území České republiky. Komise přímo provádí nominaci rozhodčích na utkání řízená soutěžní komisí Českého svazu házené a na utkání reprezentačních družstev na území České republiky. Na základě vlastního hodnocení předkládá návrhy na zařazení rozhodčích do jednotlivých skupin pro řízení utkání celorepublikových soutěží a návrhy na zařazení na listiny mezinárodních rozhodčích. 

Ivan Dolejš
Předseda Komise rozhodčích

ivan.dolejs@sck.izscr.cz

Ing. Jiří Ondráš
Člen Komise rozhodčích

ondras@mpo.otrokovice.cz

Václav Formánek
Člen Komise rozhodčích
          
Miloš Kastner
Člen Komise rozhodčích

telovychova@wo.cz

Miroslav Šajner 

Člen Komise rozhodčích

Božetěch Tvarůžek

Člen Komise rozhodčích

sajner@volny.cz

 

Trenérsko-metodická komise

je odborný orgán výkonného výboru zřízený usnesením konference ČSH, který je zodpovědný za soustavné vytváření podmínek pro zvyšování odborné úrovně trenérů. Zajišťuje zejména odbornou publikační činnost, odbornou přípravu všech stupňů a forem školení trenérů a vlastní průběh těchto akcí, přenos nejnovějších poznatků ze světové házené. Trenersko-metodická komise je zodpovědná za udělování licencí trenerů. Připravuje zasady licenční politiky svazu.

PaeDr. Martin Tůma PhD.
Předseda Trenérsko-metodické komise

tuma@ftvs.cuni.cz

Mgr. Michal Vopelka
Člen Trenérsko-metodické komise

mvopelka@mybox.cz

Mgr. Petr Šulc
Člen Trenérsko-metodické komise
        sulc@gymnachod.cz
Mgr. Jan Bělka
Člen Trenérsko-metodické komise

jan.belka@email.cz

Mgr. Lubomír Krejčíř
Člen Trenérsko-metodické komise

lubano@tiscali.cz

 

 

Komise talentované mládeže

je odborný orgán výkonného výboru zřízený usnesením konference ČSH, který je zodpovědný za rozvoj talentované mládeže. Komise talentované mládeže připravuje systém péče talentované mládeže házené v souladu na systém péče o talentovanou mládež vyhlášený Ministrastvem školství mládeže a tělovýchovy České republiky, který v sobě zahrnuje systém sportovních tříd (pro žactvo) a systém sportovních center (pro dorost). Za účelem zvýšení kvality přípravy talentované mládeže připravuje zásady činnosti sportovních tříd a sportovních center včetně smluvního zajištění činnosti s kluby sdruženými v Českém svazu házené a základními školami.

Pavel Čejka
Předseda Komise talentované mládeže

pavelcejka@atlas.cz

Mgr. Jiří Tkadlec 
Člen Komise talentované mládeže

hazena@cstv.cz

Mgr. Jiří Mika
Člen Komise talentované mládeže
        mika.jiri@seznam.cz
Jana Hajžmanová 
Člen Komise talentované mládeže

 

Michal Červenka
Člen Komise talentované mládeže

mcerv@seznam.cz

 

 

Komise mládeže

je orgán výkonného výboru zřízený usnesením konference ČSH, který zodpovědný za rozvoj mládežnické házené a vyhledávání talentované mládeže. Za tímto účelem zejména zpracovává metodiku provádění organizovaných náborů se zaměřením na školy a připravuje projekty za účelem propagace házené mezi neorganizovanou mládeží, projekty pro organizovanou mládež a projekty pro prvotní výběr talentované mládeže. Organizuje v součinnosti s ostatními komisemi soutěže pro organizovanou mládež do úrovně staršího žactva soutěže pro školy. Ve spolupráci s komisí talentované mládeže připravuje kempy házenkářských nadějí. Ve spolupráci s trenersko-metodickou komisí pořádá vzdělávací semináře pro trenéry mládeže.  

Mgr. Tomáš Černý
Předseda Komise mládeže

tomascernochcerny@seznam.cz

 

Pavel Bochnia
Člen Komise mládeže
        pavelbochnia@seznam.cz
David Divoka   
Člen Komise mládeže

 

Zdeněk Dušek
Člen Komise mládeže

dusek.zde@seznam.cz

 

 

Komise plážové házené

je orgán výkonného výboru zřízený jeho usnesením, který je zodpovědný za rozvoj plážové házené, organizuje krátkodobé a dlohodobé mistrovské i nemistrvské soutěže na území České republiky, vykládá pravidla plážové házené, vychovává a vzdělává rozhodčí pro toto odvětví, činí kroky k popularizaci tohoto odvětví mezi mládeží, koordinuje s reprezentační komisí případné zastoupení české plážové házené v zahraničí. Komise plážové házené podléhá přímo výkonnému výboru Českého svazu házené.

Jan Toufar 
Předseda Komise plážové házené

toufar@email.cz

František Vondrášek 
Člen Komise plážové házené

tjloko.cheb@quick.cz

Jiří Hrůza 
Člen Komise plážové házené
            pauzap@seznam.cz
Alois Chmelíř
Člen Komise plážové házené

alois.chmelir@atlas.cz

Jiří Höbelt
Člen Komise plážové házené
         kspartak@seznam.cz
Pavel Válek 
Člen Komise plážové házené

valekpavel@hotmail.com

Ing. Jiří Opava 
Člen Komise plážové házené

jiri.opava@ellacs.cz

 

 

Disciplinární komise

Disciplinární komise je komise zřízená výkonným výborem pro potřeby nestranného jednotného a spravedlivého posouzení porušení řádů a dalších legislativních norem Českého svazu házené s následným verdiktem disciplinárního potrestání za toto porušení podle disciplinárního řádu, resp. sazebníku trestů. Vynesené verdikty pak ve zobecněné formě navrhuje ve formě úprav a doplňků disciplinárního řádu. Disciplinární subkomise podléhá legislativní komisi Českého svazu házené. V případě nepřítomnosti předsedy komise řídí jednání místopředseda.

Ing. Ladislav Jakub
Předseda Disciplinární komise

ljakub@valachnet.cz

Vladislav Kolář  
Člen Disciplinární komise

 

Romana Hrubá 
Člen Disciplinární komise
        souteze.hazena@cstv.cz
JUDr. Jiří Jirásek  
Člen Disciplinární komise

 

 

 

 

KOMPLETNÍ STATUTY JEDNOTLIVÝCH KOMISÍ NALEZNETE
V ORGANIZAČNÍM ŘÁDU ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ