Kontrolní a revizní komise
Českého svazu házené je nezávislý orgán volený Konferencí ČSH a odpovědný konferenci ČSH. Volební období je čtyřleté. Konference volí 7 členů kontrolní a revizní komise. Komise si pak ze svého středu zvolí předsedu.

Činnost kontrolní a revizní komise se vztahuje na všechny celorepublikové orgány Českého svazu házené a to zejména ve vztahu k dodržování základních legislativních norem Českého svazu házené, obecný právních předpisů, předpisů jimiž se řídí poskytování státních finančních prostředků a dodržování vlastních usnesení jednotlivých orgánů závazných jak pro orgány samé tak pro jiné svazové složky. Jednou z nejdůležitějších činností je kontrola hospodaření Českého svazu házené a to zejména pravdivost a reálnost sestavení rozpočtu, jeho odpovědné čerpání a hospodárnost vynaložených prostředků. Kontrolní a revizní komise se rovněž zabývá stížnostmi na porušování základních svazových legislativních norem od členů nebo orgánů Českého svazu házené.

Výsledky svých kontrol a zjištění předkládá výkonnému výboru, který je povinen k nim přijmout nápravná opatření a o obsahu těchto opatření zpětně kontrolní a revizní komisi informovat. Kontrolní a revizní komise prostřednictvím svého předsedy informuje Radu Českého svazu házené a Konferenci Českého svazu házené o své činnosti. V rámci operativnějšího jednání komise i prováděných kontrol se jednotliví členové specializují na určité úseky činnosti svazu.

Složení Kontrolní a revizní komise:

 Ing. Rudolf Dufek   (Ústí nad Labem)
 Předseda komise
inproxing@volny.cz
 Petr Jaroň     (Nový Jičín) 
 Člen komise

jaron_petr@cmail.cz

 Jana Palečková    (Plzeň)
 Člen komise

mrazovasimona@seznam.cz 

 Ing. Josef Halašta     (Horka na Moravě)
 Člen komise

 Ing. Jiří Čerkovský     (Karviná)
 Člen komise

zuzana.cerkovska@quick.cz 

 Vlasta Perglová    (Most)
 Člen komise

v.perglova@appiangroup.cz 

 Petr Balatka   (Velké Hamry)
 Člen komise
petr-balatka@ct.cz