Výkonný výbor Českého svazu házené
je výkonným orgánem, který organizuje, zabezpečuje a řídí činnost Českého svazu házené v obdobích mezi jednotlivými zasedáními Rady ČSH a Konferencemi ČSH a je oprávněn rozhodovat o všech otázkách, které nejsou výlučně vyhrazeny Radě ČSH nebo Konferenci ČSH. Výkonný výbor má 9 členů volených konferencí na období 4 let. Skládá se z předsedy ČSH, který je současně předsedou výkonného výboru a 8 předsedů odborných komisí. V současné době má výkonný výbor jednoho zvoleného místopředsedu. Výkonný výbor zvolil na volební období čestného místopředsedu p.Františka Táborského, který se účastní jednání výkonného výboru se všemi právy člena VV ČSH s výjmkou hlasovacího práva.

Výkonný výbor se schází ke svým jednáním zpravidla jedenkrát za měsíc, může se však sejít i na mimořádných jednáních. Na základě vlastního rozhodnutí může VV ČSH ke svým jednáním   přizvat podle projednávané problematiky hosty (např. zástupce Českého svazu házené v ČOV, EHF či IHF). K jednáním je pravidelně zván předseda kontrolní a revizní komise. Jednání výkonného výboru jsou neveřejná a o výsledcích jednání jsou formou písemného zápisu z jednání informováni předsedové oblastních svazů házené a členové Rady ČSH. Vybraná zásadní rozhodnutí budou zveřejňována na oficiální internetové stránce Českého svazu házené.

Pro kvalifikovaná rozhodnutí výkonný výbor využívá podkladových materiálů zpracovaných jednotlivými odbornými komisemi a přednesených na jednání předsedy jednotlivých komisí. Výkonný výbor schvaluje zásadně rozhodnutí daná organizačním řádem ČSH, ve všech ostatních případech přenechává rozhodnutí na odborných komisích. Výkonný výbor si však v takových případech ponechává kontrolní funkci a možnost revokovat usnesení příslušné komise. Výkonný výbor je rovněž odvolacím orgánem ve všech případech daných legislativními předpisy Českého svazu házené a rovněž řeší kompetenční a pracovní spory mezi odbornými komisemi.

Složení Výkonného výboru Českého svazu házené:

Ing. Jaroslav Chvalný  (Praha)
Předseda Českého svazu házené

chvalny@bon.cz

Tomáš Bártek  (Zlín)
Místopředseda Českého svazu házené, Předseda Reprezentační komise

tomas.bartek@meffert.cz

PaedDr. Martin Tůma PhD. (Praha)
Předseda Trenérsko-metodické komise

tuma@ftvs.cuni.cz

Stanislav Svoboda   (Praha)
Předseda Soutěžní komise

souteze.hazena@cstv.cz

Ivan Dolejš   (Kladno)
Předseda Komise rozhodčích

ivan.dolejs@sck.izscr.cz

Tomáš Černý   (Plzeň) 
Předseda Komise mládeže
tomascernochcerny@seznam.cz
Pavel Čejka   (Plzeň)
Předseda Komise talentované mládeže

pavelcejka@atlas.cz

Ing. Jakub Ladislav (Rožnov pod Radhoštěm)
předseda Legislativní komise

ljakub@valachnet.cz

Aleš Kolář   (Brno)
Předseda Ekonomické a marketingové komise

ekotrend.ag@telecom.cz