Rada Českého svazu házené
je nejvyšším orgánem v období mezi konferencemi. Rada je tvořena předsedou Českého svazu házené, dále předsedy oblastních svazů házené a dalšími delegáty oblastních svazů házené vždy po jednom delegátu na každých 15 oddílů (za prvních 15 oddílů je delegátem předseda krajského svazu házené). Předsedou Rady ČSH je předseda Českého svazu házené.

Rada se schází na jednáních zpravidla 2x ročně a to především aby: projednala a schválila výsledky hospodaření za minulé období a rozpočet na běžné období, návrhy řádů a směrnic, resp. jejich změn a doplňků s celosvazovou působností, způsoby delegace na Konferenci Českého svazu házené, strukturu soutěží řízených Českým svazem házené. Dále rada plní kontrolní funkci výkonného výboru Českého svazu házené a má právo změnit nebo zrušit jeho rozhodnutí.

Při každém řádném jednání Rady Českého svazu házené se její členové seznamují s činností výkonného výboru za uplynulé období prostřednictví Zprávy o činnosti Výkonného výboru Českého svazu házené a Zprávy kontrolní a revizní komise Českého svazu házené. Projednáním a schválením, (resp.neschválením) těchto zpráv vyjadřují členové Rady ČSH svůj postoj k činnosti výkonného výboru.

Členství v Radě je časově omezeno dobou funkčního období předsedy oblastního svazu házené (u členů – předsedů oblastních svazů házené) a nebo rozhodnutím o odvolání, popř. zvolením jiného delegáta v rámci oblastního svazu házené (u členů - delegátů oblastních svazů házené). Radu svolává předseda Českého svazu házené, který zpravidla jednání Rady řídí. Jako host se jednání účastní předseda kontrolní a revizní komise.

Složení Rady Českého svazu házené:

Ing. Jaroslav Chvalný
Předseda Českého svazu házené
Jan Kašpárek
Předseda Pražského svazu házené
Delegát Pražského svazu házené
Miroslav Šajner
Delegát Pražského svazu házené
Libor Skružný
Předseda Středočeského svazu házené
Václav Formánek
Delegát Středočeského svazu házené
Petr Sedláček
Předseda Jihočeského svazu házené
Karel Šulc
Delegát Jihočeského svazu házené
Krafka Jaroslav
Předseda Západočeského svazu házené
Ing. Róbert Miček
Delegát Západočeského svazu házené
Delegát Západočeského svazu házené

Jiří Höbelt
Předseda Severočeského svazu házené

Václav Kubíček
Delegát Severočeského svazu házené

 

Ing. Jan Juřina
Delegát Severočeského svazu házené

Oldřich Bína
Předseda Východočeského svazu házené
Alois Prokop
Delegát Východočeského svazu házené
Radomil Říčka
Předseda Jihomoravského svazu házené
Ing. Antonín Levíček 
Delegát Jihomoravského svazu házené
Ladislav Kocáb
Delegát Jihomoravského svazu házené
Rudolf Jaroň
Předseda Severomoravského svazu házené
 
Mgr. Jiří Mika
Delegát Severomoravského svazu házené
Pavel Halada
Delegát Severomoravského svazu házené
Mgr. Antonín Staněk PhD.
Předseda Středomoravského svazu házené

Ing. Vaclav Dobeš
Delegát Středomoravského svazu házené

Burďáková Renata

Delegát Středomoravského svazu házené

Hofman Jan

Delegát Středomoravského svazu házené